Regulamin Salonu
Wersja PDF do pobrania

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Fryzjerskim „Edith Studio Fryzur” oraz sprzedaży kosmetyków. Decydując się na usługi Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. „Edith Studio Fryzur” świadczy usługi przy Ul. Sołtysowska 12a/2u w Krakowie (31-589 Kraków) i nie posiada żadnych innych filii.
 2. Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego “Edith Studio Fryzur” są następujące:
  • od poniedziałku do piątku: 9:00-20:00
  • sobota 9:00-14:00
  W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon Fryzjerski “Edith Studio Fryzur” będzie nieczynny. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
 3. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
  1. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi lub w trakcie.
  2. Salon Fryzjerski “Edith Studio Fryzur” nie ponosi odpowiedzialności za to, że Klient nie zapoznał się z cennikiem Salonu i usługami wchodzącymi w zamawiany pakiet usług.
 4. Promocje i rabaty nie łączą się.
 5. Za usługi świadczone w Salonie Fryzjerskim “Edith Studio Fryzur” płatności dokonuje się gotówką.
 6. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. Ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 7. Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Fryzjerski “Edith Studio Fryzur” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi Klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i układania terminarza Salonu. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania rezerwacji bądź zmianie terminu w najszybszym możliwym terminie. W przypadku konieczności zmiany terminu rezerwacji wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin.
 9. Zakup usługi w Salonie Fryzjerskim “Edith Studio Fryzur” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon, korzysta z usługi z własnej, nieprzymuszonej woli oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 10. Klient umawiając się na wizytę w Salonie zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. W przypadku gdy tożsamość lub wiek Klienta podlega wątpliwości personel Salonu może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.
 11. Dzieci (wiek do lat 8) mogą przebywać w Salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie korzystającej z usług Salonu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 12. Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu przez osoby niepełnoletnie za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Personel Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy wykonania usługi.
 13. Obecność zwierząt w Salonie nie jest akceptowana.
 14. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,
  • głośne i niekulturalne zachowanie,
  • chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w miejscach publicznych,
  • korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu,
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
  • handel i akwizycja,
  • wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela Salonu.
 15. Osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków lub innych środków odurzających zabrania się przebywania na terenie Salonu Fryzjerskiego ”Edith Studio Fryzur”. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Salonu.
 16. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Klient musi poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu i wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji personel Salonu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient zobowiązany jest także do poinformowania personelu Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
 17. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń przekazanych przez personel Salonu podczas wykonywania usługi. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze. Salon i personel nie bierze odpowiedzialności za powikłania lub brak pożądanych efektów w przypadku nie stosowania się do zaleceń.
 18. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywaną usługą personel Salonu jest obowiązany w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanej usługi oraz ewentualnych skutków. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.
 19. Klient przed rozpoczęciem wykonywania usługi powinien zdjąć biżuterię, zegarek, okulary.
 20. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu fryzjerskiego “Edith Studio Fryzur”, Salon i personel Salonu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 21. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Fryzjerskim “Edith Studio Fryzur”. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia proszę kierować do właścicielki Salonu osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 (12) 311 26 08. Reklamacje rozpatrywane są w najszybszym możliwym terminie. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone. Reklamacje które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń personelu, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych t.j. prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV. Zabronione są m.in. zachowania, polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych personelu Salonu. W szczególności prosimy, aby w reklamacjach nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Salonu i osób w niej zatrudnionych.
 22. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem wykonywania usługi oraz do przestrzegania jego postanowień, w tym również do stosowania się do zaleceń personelu. Skorzystanie z oferty Salonu oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 23. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Uzasadniona odmowa wykonania usługi nie stanowi wykroczenia zgodnie z ustawą z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (DZ. 1971 nr 12 poz. 114 z późniejszymi zmianami). Uzasadniona odmowa wykonania usługi może wynikać między innymi z wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania usługi, braku odpowiednich narzędzi, materiałów, braku odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, stanu w jakim znajduje się Klient (trzeźwość, choroby skóry), agresywne i wulgarne zachowanie Klienta, nieprzestrzeganie przez Klienta zasad higieny osobistej.
 24. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 25. Salon Fryzjerski “Edith Studio Fryzur” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właściciela.


Copyright 2010 (c) Edith Studio Fryzur. Wszelkie prawa zastrzeżone.